Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Stāķu pamatskolas kolektīvs 2017./2018. mācību gada sākumā uzsāka iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātēs. Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus, palielinot izglītības pakalpojuma daudzveidību. Kopējais projekta īstenošanas laiks ir četri gadi. Pavasarī tika sagatavots atbalsta pasākumu plāns individuālās pieejas nodrošināšanai skolēnu kompetenču pilnveidošanai, alternatīvu mācību formu organizēšanai pirmajiem diviem gadiem un septembrī tika uzsākta šī plāna īstenošana. Projekta finansējuma ietvaros skolā darbu uzsāka logopēds un pedagoga palīgs. Līdz ar to tagad skolēni, kuriem ir valodas traucējumi, var saņemt logopēda konsultācijas katru nedēļu. Savukārt, skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu, tiek sniegta pedagoga palīga palīdzība. I semestrī logopēda konsultācijas apmeklējuši 17 skolēni, bet pedagoga palīga atbalstu saņēmuši 13 sākumskolas klašu skolēni. Viena no aktuālākajām mācīšanās grūtībām ir vājā lasītprasme, tāpēc lasītprasmes veicināšanai 1. – 4.klašu skolēni ir iesaistīti Jauno lasītāju pulciņā. Pulciņa nodarbībās tiek veicināta literāro darbu iepazīšana caur lomu spēlēm, lugu uzvedumiem, izteiksmīgo runu, vizuālo ilustrāciju un tml. Novembrī uzsākām nodarbību ciklu "Es eju pie grāmatas" 1. - 6. klasei. Pirmajā nodarbībā sākumskolas skolēni apmeklēja Nacionālo bibliotēku, radošajās darbnīcās tikās ar dzejnieku Māri Runguli un bērnu grāmatu ilustratori Agiju Staķi.

Individualizētam mācību atbalstam dabaszinībās reizi mēnesī tiek organizētas 2 stundu nodarbības „Citāda ķīmija”. Rudens brīvdienās 4. – 9.klašu skolēniem klubiņa „2x2” nodarbību cikla ietvaros bija iespēja „citādi” papildināt savas zināšanas un prasmes arī matemātikā. Bet Latvijas vēsturi 7.-9.klašu skolēni vienu dienu mācījās no oriģināliem vēstures avotiem Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Rīgas Medicīnas vēstures muzejā un Okupācijas muzejā. Netradicionālās mācīšanās formas papildina tradicionālās mācību stundas, kā arī veicina interesi par mācīšanos un paplašina mūsu skolēnu redzesloku.

II semestrī turpināsies projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pasākumi, papildus plānotas praktiskas nodarbības foto un video izmantošanā, radošās darbnīcas vides inženierzinībās un vides un dabas pētnieku nometne „Iepazīsti novadu”.

Elēna Obrumāne,

direktores vietniece izglītības jomā

SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.

 

logo
logo

SAISTĪTIE RAKSTI:

DABASZINĀTŅU IEPAZĪŠANA

ANIMĀCIJAS FILMU RĪTS STĀĶU PAMATSKOLĀ

TURPINĀS ATBALSTS INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI

IESPĒJA ATTĪSTĪT INDIVIDUĀLĀS KOMPETENCES

KATRAM MĀKONĪTIM IR ZELTA MALIŅA

KĀ VEICINĀT LASĪŠANAS PRATĪBU

ATBALSTS LASĪTPRASMES ATTĪSTĪBAI

"EJAM PIE GRĀMATAS" LATVIJAS NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ - GAISMAS PILĪ 

STĀĶU PAMATSKOLAS SKOLĒNI MĀCĀS VĒSTURI NO ORIĢINĀLIEM VĒSTURES AVOTIEM 

2018.GADS INDIVIDUĀLO KOMPETEŅČU ATTĪSTĪBAS ZĪMĒ

NOMETNE "IEPAZĪSTI NOVADU" STĀĶU PAMATSKOLĀ  

IZZINOŠĀ MĀCĪŠANĀS