PALĪDZĒT KATRAM

Ikviens kādreiz var nonākt sarežģītā dzīves situācijā un tādos brīžos izdarītās izvēles var ietekmēt mūsu dzīvi vēl ilgus gadus pēc grūtību pārvarēšanas. Tāpēc ir svarīgi, lai sarežģītā situācijā līdzās būtu draugi, ģimene, līdzcilvēki, kuriem palūgt padomu un saņemt atbalstu. Dzīvē savijas virkne apstākļu, kas ietekmē skolēnu uzvedību un sekmes skolā. Tāpēc lai spētu palīdzēt skolēnam, kurš nonācis mācīšanās grūtībās, vispirms nepieciešams izvērtēt skolēna uzvedības cēloņus un rast iespējami labāko risinājumu mācību sasniegumu uzlabošanai, jo šajā ziņā veidojas apburtais loks – jauniešiem ir grūtības mācīties, tādēļ trūkst motivācijas un viņi neattaisnoti kavē vai traucē stundas, savukārt stundu kavējumi noved pie nespējas laikā apgūt uzdoto. Grūtību cēloņi var saistīties arī ar atkarības problēmām, nespēju risināt sarežģītas attiecības ar klasesbiedriem vai ar skolotājiem, ar veselības problēmām un citiem jūtīgiem jautājumiem. Arī sociālie un ekonomiskie apstākļi neveicina interesi par mācībām. Iepriekš minētie apstākļi var novest pat pie lēmuma pamest skolu. Tāpēc Valsts Izglītības kvalitātes dienests uzsācis Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgu mācību pamešanas samazināšanai”, kas dod daudziem iespēju mācīšanās motivācijas veicināšanai.

Arī Stāķu pamatskolā ir skolēni, kuriem mācības skolā sagādā grūtības gan uzvedības, gan attieksmes, gan sekmju un citu iemeslu dēļ, tāpēc ar 2017.gada novembri esam pievienojušies šī projekta aktivitātēm. Projekta finansējums nodrošina sociālā pedagoga pieejamību, kura padoms, spēja uzklausīt, saprast un atbalstīt jau vairākus gadus bija nepieciešama ne vienam vien skolēnam. Tāpat projekta finansējums ļauj papildus algot pedagoga palīgus, kas sniedz atbalstu skolēniem gan mācību stundās, gan mājas darbu sagatavošanā un iepriekšējos gados iekavētā mācību satura apguvē individuālās nodarbībās pēc mācību stundām. Projekta komanda sadarbībā ar skolēniem, viņu vecākiem un skolas pedagogiem ir sagatavojuši un realizē individuālus atbalsta plānus skolēniem, kuriem tas nepieciešams, atbilstoši viņu vajadzībām un spējām.

Elēna Obrumāne,

direktores vietniece izglītības jomā

 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

SAISTĪTIE RAKSTI:

PROJEKTS PUMPURS TURPINĀS

IESPĒJA SAŅEMT KLĀTIENES KONSULTĀCIJAS

VEIKSME IR TAD, KAD IZDODAS

GRŪTĪBAS RISINĀM SADARBĪBĀ