Miķeļdiena
Sēņu čempionāts
Tēvu diena
Zinību diena
Erasmus+ kursi Malagā
previous arrow
next arrow
Slider

Veselību veicinošo izglītības iestāžu ikgadējā aktivitāšu izvērtēšanas anketa

nvvst1
nvvst1
Vispārīgā informācija

 

 

1.Izglītības iestādes nosaukums

 

Stāķu pamatskola

2. Anketas aizpildītājs - Veselību veicinošās izglītības iestādes koordinators

/vārds, uzvārds/

Kontaktinformācija: e-pasta adrese, tālruņa numurs[1]

Diāna Šķēla, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,

26302611

3. Izglītojamo skaits

 

106

 

 1. 4. Atbilstība Pamata kritērijiem (lūdzu atzīmēt izpildītos kritērijus):

N.p.k.

Pamatkritērijs

Atzīmes par kritērija izpildi

1.

Izglītības iestādes attīstības plānošanā ir iekļauts veselības mērķis, kā arī definēti uzdevumi izglītības iestādei svarīgu/nozīmīgu veselības problēmu risināšanai (piemēram, atkarību izraisošo vielu lietošanas ierobežošanai, vardarbības atpazīšanai, mazināšanai u.c.).

X

2.

Izglītojamajiem un izglītības iestādes personālam ir nodrošināta iespēja saņemt atbalstu (izglītības iestādē, pašvaldībā) fiziskas un emocionālas vardarbības gadījumā.

X

3.

Izglītības iestāde sadarbojas ar vecākiem un vecāki tiek iesaistīti izglītības iestādes veselību veicinošajos pasākumos.

X

4.

Izglītības iestāde veicina izglītojamo iesaistīšanos fizisko aktivitāti veicinošās aktivitātēs un pasākumos, kuri ir saistoši gan meitenēm, gan zēniem.

X

5.

Izglītības iestāde piedalās programmā „Piens un augļi skolai”[2].

X

6.

Izglītības iestādē tiek organizētas „dinamiskās pauzītes” (īsi pārtraukumi 2-5 minūšu garumā nodarbību vai mācību stundu laikā, lai veiktu vingrojumus stājas uzlabošanai un noguruma mazināšanai).

X

7.

Izglītības iestāde īsteno pasākumus izglītības iestādes personāla veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

X

8.

Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno un patstāvīgi organizē izglītojošus pasākumus (nodarbības, konkursus u.c.) izglītojamajiem par dažādiem veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem.

X

 

 1. 5. Lūdzu paskaidrot kritērija neizpildi (gadījumā, ja kāds no Pamata kritērijiem nav izpildīts), kā arī sniegt informāciju par plānotajiem pasākumiem, lai risinātu radušos situāciju un nākamajā mācību gadā izpildītu visus Pamata kritērijus
 

 

 1. 6. Kādi bija Jūsu izvēlētie prioritārie dalības kritēriji iepriekšējā periodā? (lūdzu norādiet 2-3 kritērijus atbilstoši iepriekšējā plānošanas periodā definētajam)

1.

Izglītojamo pašcieņas veicināšana, stiprinot spēju ikvienam dot ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā

 

2.

Labu savstarpējo attiecību radīšana starp izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem, kā arī izglītojamo vidū

 

3.

Izglītojamo radošas pašizpausmes veicināšana

X

4.

Veselību veicinošas izglītības iestādes vides veidošana

 

5.

Veselības izglītība

 

6.

Izglītības iestādes darbinieku apmācības un atbalsts izglītības iestādes darbiniekiem

X

7.

Izglītības iestāde īsteno veselību veicinošu politiku un praksi

 

8.

Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm

X

9.

Izglītības iestādes darbinieku un atbalsta personāla (medmāsas, psihologa, logopēda, sociālā pedagoga) līdzdalība veselības veicināšanā

 

10.

Sabiedrības iesaistīšana un līdzdalība veselības izglītības darbā

 
 1. 7. Kādas bija izglītības iestādē īstenotās aktivitātes atbilstoši izvēlētajiem prioritārajiem dalības kritērijiem?

(lūgums aizpildīt zemāk redzamo tabulu par katru no dalības kritērijiem, nepieciešamības gadījumā nokopējot tabulu)

Prioritārais dalības kritērijs atskaites periodā

1. Izglītojamo radošas pašizpausmes veicināšana

 

Pasākuma/aktivitātes nosaukums:

Mērķis

Skolēnu spēju attīstīšana vides izglītībā, vizuālājā plastikā, radošajā industrijā, realizējot Erasmus+ projekta aktivitātes.

Norises laiks vai laika periods

2021./2022. mācību gads

Mērķauditorija

Stāķu pamatskolas skolēni un pedagogi

Iesaistītie dalībnieki (bērni, izglītības iestādes darbinieki, vecāki)

Stāķu pamatskolas skolēni, pedagogi un vecāki

Būtiskākie rezultāti (ja ir iespēja, lūdzu, pievienojiet fotogrāfijas, elektroniskās adreses un citu informāciju

2021./2022.m.g. turpinājās darbs Erasmus+ projektā “ComMUSICation”  (Nr. 2019-1-PT01-KA219-061243_3) kopā ar partnerskolām no Portugāles, Itālijas, Grieķijas, Polijas un Bulgārijas. Šīs bija projekta otrais gads.

Šajā mācību gadā Stāķu pamatskola  aktualizēja latviskās gadskārtas (Miķeļdiena, Ziemassvētki, Lieldienas), tās iedzīvinot  gan mācību procesā, gan ārpusstundu pasākumos.

Skolēnu un pedagogu mobilitātes uz Grieķiju, Itāliju, Turciju, apgūstot jaunu pieredzi daudzveidīgos praktikumos, kā piemēram, ebru mākslu u.c..

Mozaīkas tehnikas apguve skolā kopā ar mākslinieci Lindu Riņķi no Spānijas. Nodarbības vecākiem, skolēniem, darbiniekiem.

Domājot par bērnu un jauniešu mentālo veselību pēc attālinātajiem apstākļiem, mobilitātes, praktikumi, kas aizrauj,  atver emocijas, atkal vairo katra pašapziņu un kopā draudzību.

Skatīt mājas lapu www.stakuskola.lv, Stāķu pamatskolas facebook

 

Prioritārais dalības kritērijs atskaites periodā

 

2. Izglītības iestādes darbinieku apmācības un atbalsts izglītības iestādes darbiniekiem

 

Pasākuma/aktivitātes nosaukums:

 

Mērķis

Epidemioloģiskās drošības pasākumu organizēšana Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Norises laiks vai laika periods

2021./2022. mācību gads

Mērķauditorija

Stāķu pamatskolas darbinieki, skolēni, vecāki

Iesaistītie dalībnieki (bērni, izglītības iestādes darbinieki, vecāki)

Stāķu pamatskolas darbinieki, skolēni, vecāki

Būtiskākie rezultāti (ja ir iespēja, lūdzu, pievienojiet fotogrāfijas, elektroniskās adreses un citu informāciju

Regulāra saziņa tiešsaistēs, klātienes sarunās, e-klasē, whatsapp grupās, mājas lapā ar vecākiem, darbiniekiem par izmaiņām drošības pasākumos, ierobežojumiem darbiniekiem, Covid 19 testēšanos.

Ieguvums: būt klātienē droši, uzturēt savu emocionālo veselību.

Prioritārais dalības kritērijs atskaites periodā

Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm

 

Pasākuma/aktivitātes nosaukums:

 

Mērķis

Turpināt kopienas  sportisko aktivitāšu tradīcijas

Norises laiks vai laika periods

2021./2022. mācību gads

Mērķauditorija

Stradu pagasta iedzīvotāji

Iesaistītie dalībnieki (bērni, izglītības iestādes darbinieki, vecāki)

Stāķu pamatskolas darbinieki, skolēni, vecāki

Būtiskākie rezultāti (ja ir iespēja, lūdzu, pievienojiet fotogrāfijas, elektroniskās adreses un citu informāciju

Olimpiskā mēneša pasākumi “Olimpiskie apļi” ģimenēm, klasēm;

Lieldienu stafetes (vecāko klašu skolēni organizē fiziskas aktivitātes jaunāko klašu skolēniem);

Laivu, velo braucieni, pārgājieni klasēm, iesaistot ģimenes;

Pirmīšu burtu un ciparu karuselis

 

 

Ieguvumi:

Veselīga dzīvesveida mācīšanās, uzturēšana klasēs, ģimenēs.

Skatīt mājas lapu www.stakuskola.lv, Stāķu pamatskolas facebook

 

 

 1. 8. Vai izglītības iestāde šajā mācību gadā ir piedalījusies pašvaldības organizētos un finansētos veselības veicināšanas pasākumos? Ja jā, lūdzu, sniedziet informāciju, kādos.

Olimpiskā mēneša sportiskās aktivitātes;

Vieglatlētikas spartakiāde;

Iesaistīšanās “Sporto visa klase” uzņemšanas sportiskās dienas fiziskajās aktivitātēs;

ZZČ kustība skolā, novadā, valstī.

 1. 9. Vai Jūsu izglītības iestāde šajā mācību gadā izmantoja Slimību profilakses un kontroles centra sagatavotos materiālus atbilstoši tematiskajām veselības dienām (Pasaules uztura diena, Nieru diena, Tuberkulozes diena).

(Ja izmantojāt, lūdzu, norādiet kā un, vai turpmāk vēlētos saņemt šāda veida materiālus)

Plakātu izvietošana skolas koridoros, video materiālu izmantošana sociālo zinību, klases audzināšanas stundās.

 1. 10. Kāds ir Jūsu izglītības iestādes attīstības plānošanas dokumentā definētais veselības mērķis?

Veselīga dzīvesveida aktualizēšana mācību un audzināšanas procesā.

 1. 11. Kādi ir galvenie Jūsu izglītības iestādes sasniegumi veselības veicināšanas jomā atbilstoši definētajam veselības mērķim, tai skaitā šajā mācību gadā?

Jaunas klases uzņemšana kustībā “Sporto visa klase”;

Alternatīvās mācību metodes ārpus klases (pārgājieni, citi ar fiziskajām aktivitātēm saistīti pasākumi dabā);

Āra mācību nodarbības dabas klasē, valodas takā;

Skolēnu iesaistīšana skolēnu pagasta sporta aktivitāšu organizēšanā;

Speciālistu  tiešsaistes  nodarbības – lekcijas, sarunas par veselības tēmām,   Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros;

Skautu un Gaidu fiziskās aktivitātes.

 1. 12. Par kurām veselības tēmām Slimību profilakses un kontroles centram būtu jāorganizē izglītojoši pasākumi vai jāsagatavo informatīvi materiāli?

 

Tēma

 Kā pieņemt pubertāti?

Pasākuma veids (informatīvs materiāls, izglītojošs pasākums)

Izglītojošs video materiāls

Mērķauditorija

pusaudži

 

Tēma

Kā  saprast, ka bērns ir atkarīgs no  digitālajām  ierīcēm?

Pasākuma veids (informatīvs materiāls, izglītojošs pasākums)

izglītojošs pasākums – saruna klātienē

Mērķauditorija

Vecāki

 

Tēma

Kā izprast pusaudzi?

Pasākuma veids (informatīvs materiāls, izglītojošs pasākums)

izglītojošs pasākums – saruna klātienē

Mērķauditorija

Vecāki

 1. 13. Kuras tēmas nepieciešams iekļaut ikgadējā Veselību veicinošo izglītības iestāžu koordinatoru seminārā?

Cilvēku mentālā veselība, kā to ietekmē veselīgs dzīvesveids.

 1. 14. Lūdzu, norādiet labās prakses piemēru (-us) veselības veicināšanas jomā Jūsu izglītības iestādē, ar kuru Jūs vēlētos dalīties un kuru Jūs ieteiktu īstenot citās izglītības iestādēs.

(lūgums aizpildīt zemāk redzamo tabulu par katru no pasākumiem/aktivitātēm nepieciešamības gadījumā nokopējot tabulu)

 

Pasākuma/aktivitātes nosaukums: Tēvu dienas organizēšana

Mērķis

Popularizēt Tēvu dienas tradīcijas

Mērķauditorija

Interesenti

Aktivitātes norise un būtiskākie rezultāti

Tematiskas ģimeņu fiziskās aktivitātes;

Dalīties ar interesentiem ar idejām.

 1. 15. Kādi ir Jūsu izglītības iestādes prioritārie dalības kritēriji nākamajam plānošanas periodam? (lūdzu izvēlieties 2-3 kritērijus)

1.

Izglītojamo pašcieņas veicināšana, stiprinot spēju ikvienam dot ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā

 

2.

Labu savstarpējo attiecību radīšana starp izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem, kā arī izglītojamo vidū

 

3.

Izglītojamo radošas pašizpausmes veicināšana

X

4.

Veselību veicinošas izglītības iestādes vides veidošana

 

5.

Veselības izglītība

 

6.

Izglītības iestādes darbinieku apmācības un atbalsts izglītības iestādes darbiniekiem

 

7.

Izglītības iestāde īsteno veselību veicinošu politiku un praksi

 

8.

Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm

X

9.

Izglītības iestādes darbinieku un atbalsta personāla (medmāsas, psihologa, logopēda, sociālā pedagoga) līdzdalība veselības veicināšanā

X

10.

Sabiedrības iesaistīšana un līdzdalība veselības izglītības darbā

 
 1. 16. Lūdzu norādiet nākamajā mācību gadā plānotās aktivitātes atbilstoši izvēlētajiem prioritārajiem dalības kritērijiem

Erasmus+ projekta aktivitātes; Strapdiciplinārie skolas projekti; Tiek turpināts ES projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”; Ārstnieciskā vingrošana ģimenēm; velobraucieni; mini disku golfa, florbola treniņi un turnīri; vasaras velo ekspedīcijas; “Tēvu dienas, Lāčplēša, Lieldienu, Ģimeņu dienas tematiskās fiziskās aktivitātes; atbalsta personāla nodrošinājums, darbs skolēnu mentālās veselības uzlabošanā; Āra klašu, vides izmantošana mācību procesā; Skolēnu iesaistīšana pagasta sporta pasākumu organizēšanā; “Sporto visa klase” kustība.

 1. 17. Cita informācija

Skola iesaistās ES finansētās programmās “Skolas auglis”, “Skolas piens”;

Četras klases iesaistās kustībā “Sporto visa klase”; 9.  klases 2021./ 2022. mācību gadā  iesaistījās ZZČ  finālā ieguva 2. vietu savā kārtā.  Fizisko aktivitāšu un radošo uzdevumu integrēšana mācību priekšmetu starpdisciplinārajos  projektos; Stāķu parkā izvietots mini disku golfa laukums, tiek uzturēta baskāju taka, izveidota dabas un valodas āra  klases. Sporta un mūzikas skolotājas savus labās prakses piemērus,  par ritmiku un kustību dinamiskajās  pauzēs, popularizējušas  Gulbenes novada pašvaldības pedagogu konferencē “Dzīvās grāmatas”. 2020. gadā  oktobra mēnesī Stāķu pamatskola Valsts izglītības attīstības aģentūrā iesniedza pieteikumu Erasmus akreditācijai pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību un skolas jomā (Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000006986). Tā ir piešķirta laika posmam no 2021.gada 1.marta līdz 2027. gada 31.decembrim.  Tās piešķiršana apliecina, ka skola ir sagatavojusi plānu, kā īstenot augstas kvalitātes mobilitātes darbības kā daļu no plašākiem centieniem attīstīt savu organizāciju. Akreditācija sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem.

_____________________________________________________________________________________

Katrai no pusēm ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tika ar mērķi nodrošināt saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. Katras puses pārstāvis, kurš nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, iegūst piekrišanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai pārliecinās par cita datu apstrādes tiesiskā pamata esamību. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Anketā ir noteikts citādi, vai normatīvie akti paredz šādu nodošanu. Katra puse apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras puses iesniegtajiem fizisko personu datiem.  

 

[1] Veselību veicinošo izglītības iestāžu ikgadējā aktivitāšu izvērtēšanas anketas (turpmāk – Anketa) iesniegšana Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) ir arī piekrišana izglītības iestādes koordinatora kontaktinformācijas nodošanai SPKC kā NVVST darbības koordinatoram, ar mērķi nodrošināt saziņu par ar NVVST aktivitātēm un veselību veicinošiem pasākumiem saistītiem jautājumiem, t.sk., atsevišķos gadījumos kontaktinformāciju nododot trešajām personām, kas ir līgumattiecībās ar SPKC par izglītojošu pasākumu īstenošanu NVVST.

[2] Ja izglītības iestāde programmā nepiedalās objektīvu iemeslu dēļ, piemēram, attiecīgajā teritorijā nav noteikto pārtikas produktu piegādātāju, izglītības iestāde pieteikuma anketā šos apstākļus skaidro.