Stāķu pamatskolas karjeras izglītības programma

I Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi

1.Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu” prasībām, integrējot specifiskus mērķus:

 • nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
 • izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei.
 1. 2. Karjeras izglītības uzdevumi:

2.1. Nodrošināt katram izglītojamajam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas,

2.2. Palīdzēt pielietot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses,   intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, nospraustu mērķus...

2.3. Veidot katrā izglītojamajā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasaules un ar to saistīto izglītību daudzveidību,

2.4. Nodrošināt katram izglītojamajam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas,

2.5. Palīdzināt katram izglītojamajam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru,

2.6. Nodrošināt iespēju gūt darbības pieredzi,

2.7. Izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, cieņu pret daudzveidību,

2.8. Veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.

II Karjeras izglītības saturs

 1. 3. Karjeras izglītības programmas apguves organizācijas pamatnosacījums ir karjeras izglītību īstenot tā, lai izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā (pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā (mācību priekšmetu stunda, klases stunda, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi), gan universālas, vispārējas prasmes saistītas ar darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās.
 1. 4. Katra karjeras izglītības joma – pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras vadība – ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas darba saturu, tā pilnveides virzienu integrācijas aspektā.
 1. 5. Karjeras izglītībā sasniedzamo spēju un prasmju attīstību atspoguļo galvenie izglītošanās aspekti (Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu):

5.1. Pašizpausmes un radošais aspekts: radošās darbības pieredze; pastāvīga  iespēja meklēt un atrast risinājumu praktiskām problēmām, atklāt kopsakarības;

5.2. Analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības pieredze – pastāvīga, loģiska, motivēta, kritiska  un produktīva domāšana; prasme pamatot savu viedokli pagātnes, tagadnes un nākotnes saiknes kontekstā;

5.3. Morālais un estētiskais aspekts: izpratne par morāles jēdzieniem cilvēku savstarpējā saskarsmē, par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību;

5.4. Sadarbības aspekts: prasme sadarboties, strādāt komandā, uzklausīt un respektēt dažādus viedokļus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to īstenošanu, atbildīgi rīkoties konfliktsituācijās, rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un meklēt palīdzību atbilstošās institūcijās un dienestos;

5.5. Saziņas aspekts: praktiska pieredze valodas lietošanā; prasme sazināties vairākās valodās, prasme publiski uzstāties, izteikt un pamatot savu viedokli, prezentācijas prasmes;

            5.6. Mācīšanās un praktiskās darbības aspekts: prasme patstāvīgi plānot, organizēt un īstenot mācīšanos; dažādu zināšanu un prasmju lietošana praktiskā darbībā; prasme mācību procesā izmantot dažādu veidu informāciju, konsultēties, atrast palīdzību; prasme izmantot modernās tehnoloģijas;

   5.7. Matemātiskais aspekts: matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē (budžeta plānošana, izglītības izmaksu aprēķināšana, salīdzināšana u.c.

 1. 6. Katrs aspekts tiek īstenots visās KI jomās, taču ne vienādā mērā.
 1. 7. Pamatjoma „Pašizpēte” ietver sekojošas saturiskas tēmas:

      7.1. Mana identitāte, paštēls.

      7.2. Manas intereses, hobiji, spējas, brīvais laiks.

      7.3. Pozitīvais piemērs, autoritāte, ideāls.

      7.4. Sevis iepazīšanas un izpētes veidi, to sasaiste ar iecerēto profesiju, pašnovērtējums.

      7.5. Vērtīborientācija.

      7.6. Prasme sadarboties, risināt konfliktus.

      7.7. Mana veselība un nākotnes nodomi.

      7.8. Mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to saistība ar nākotnes nodomu īstenošanu.

      7.9. Pašaudzināšana.

 1. 8. Pamatjoma „Karjeras izpēte” ietver sekojošas saturiskas tēmas:

      8.1. Darba nozīme cilvēka dzīvē.

      8.2. Populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība, to tipi.

      8.3. Manu vecāku darba dzīve.

      8.4. Informācijas avoti darba un izglītības pasaules pētīšanā.

      8.5. Profesionālā kvalifikācija un tās ieguve.

      8.6. Darba tirgus un nodarbinātība.

      8.7. Sociālā vide un nodarbinātība.

      8.8. Izglītības veidi un līmeņi, dažādas mācību iestādes.

      8.9. Darba likumdošana, darba drošība.

      8.10. Pašnodarbinātība.

 1. 9. Pamatjoma „Karjeras plānošana un vadība” ietver sekojošas saturiskas tēmas:

      9.1. Vienkāršu lēmumu pieņemšanas paņēmieni.

      9.2. Kas man palīdzēs pieņemt lēmumu par karjeru?

      9.3. Dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti.

      9.4. Kad viss nenorit tā, kā plānots.

      9.5. Mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns (īstermiņa un ilgtermiņa plānošana).

      9.6. Pārmaiņas manā dzīvē.

      9.7. Komandas darba pieredze.

      9.8. Darba izmēģināšana.

      9.9. Sevis prezentēšana.

III Karjeras izglītības īstenošana

 1. 10. Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba formas – mācību priekšmetu stundas, klases audzinātāja stundas, grupu un individuālās konsultācijas, ārpusstundu pasākumus (projektu nedēļas, tikšanās ar absolventiem, darba vietu pārstāvjiem, izglītības iestāžu pārstāvjiem, mācību ekskursijas, vecāku sapulces).
 2. 11. Karjeras izglītības īstenošanā var tikt iesaistīti atbalsta centru un institūciju – Profesionālās Karjeras Izvēles Valsts aģentūras, Profesionālās Karjeras Izvēles Valsts aģentūras konsultāciju kabineta, Jaunatnes veselības centra, Nodarbinātības Valsts aģentūras speciālisti.
 3. 12. Karjeras izglītības īstenošanas plāns

      12.1. Sākumskolas klašu mācību priekšmetu stundās integrētās tēmas:

Mācību priekšmets

Tēmas

Matemātika

š Sadzīves teksta uzdevumu risināšana

š Ģeometriski uzdevumi

š Naudas pasaule

š Lomu spēles: klients – bankas darbinieks,

                      pircējs – pārdevējs

Latviešu valoda

š Darba tikums folklorā

š Pasaku inscenēšana

š Čaklums, atalgojums par paveikto darbu

š Rūpes par citiem

Dabaszinības

š Mājdzīvnieki – rūpes par tiem

š Cilvēks un veselīgs dzīvesveids

š Mežs, rūpes par to un tur dzīvojošajiem

š Augi. Zinātnieki – botāniķi

š Zvaigžņotā debess – astronomi

š Plāns, mērogs,

Svešvaloda

š Manas ikdienas aktivitāte

š Mana ģimene

š Mana māja

š Latvijas sportisti

š Ēšana ārpus mājas /oficianta darbs/

Vizuālā māksla

š Latvijā pazīstamākie mākslinieki, keramiķi, arhitekti, tēlnieki, tekstilmākslinieki

š Interjers

š Veselīgs uzturs

š Gleznu reprodukciju apskate

Sociālās zinības, ētika

š Ražošanas resursi un komercdarbības formas

š Darba nozīme cilvēka labklājības veidošanā

š Pienākumi

š Darba tikums

     

 12.2. Pamatskolas klašu mācību priekšmetu stundās integrētās tēmas:

5. klase “Pašizpēte”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š Manas intereses, hobiji, spējas - diagrammās

Literatūra

š Prasme sadarboties pārī un grupā

š Pozitīvo un negatīvo piemēru analīze daiļdarbos – sevis izpētes veicinātāja

š Prasme raksturot sevi un citus apraksta tipa domrakstos

Angļu valoda

š Ārpus mājas (brīvais laiks, nodarbošanās)

š Pienākumi

š Tīņi Lielbritānijā

Dabaszinības

š Veselīgs dzīvesveids

š Temperamenta noteikšana

š Cilvēka maņas un darbs

Sociālās zinības

š Mana vizītkarte

š Es kopā ar citiem

š Mana atbildība

š Mana veselība

š Manas vajadzības un vēlmes

Mājturība un tehnoloģijas

š Manas intereses par pavāra profesiju

š Mans brīvais laiks saistībā ar rokdarbiem

š Mācību sasniegumi mājturībā

Vizuālā māksla

š Izpratne par krāsu mācību, krāsu salikumiem, krāsu redze

š Vizuālo vērtību saskatīšana, salīdzināšana, novērtēšana

Informātika

š Internets – informācijas avots

š Datorprasmju izpēte

6. klase“Pašizpēte”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š Manas intereses, hobiji, spējas – diagrammās

š Pozitīvs piemērs, autoritāte – maksimāls sniegums mācību procesā

Literatūra

š Prasme sadarboties pārī un grupā

š Pozitīvo un negatīvo piemēru analīze daiļdarbos – sevis izpētes veicinātāja

š Sevis atklāsme, analizējot un veidojot īsus stāstījumus par dažādām situācijām

Angļu valoda

š Apģērba kultūra, mans imidžs

š Manas rakstura īpašības

š Vai es varētu būt brīvprātīgais strādnieks? (izpēte)

š Vai man ir veselīgs dzīvesveids?

š Mana brīvā laika aktivitātes

Dabaszinības

š Es un vide. Rūpes par apkārtējo vidi

š Klimata izmaiņas un veselība

Sociālās zinības

š Saskarsmes veidošana

š Es un veselība

š Manas spējas un intereses

Mājturība un tehnoloģijas

š Mani hobiji – tamborēšana un adīšana

š Mana veselība un nākotnes nodomi

Vizuālā māksla

š Vizuālās vērtības dabas un kultūrvides procesos

Informātika

š Savu datorprasmju novērtēšana

Vēsture

š Cilvēka attīstība

Krievu valoda

š Mans paštēls

š Mans brīvais laiks

š Pašaudzināšana

7. klase “Pašizpēte”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š Manas mācīšanās prasmes un mācību sasniegumi

Literatūra

š Prasme sadarboties pārī un grupā

š Pozitīvo un negatīvo piemēru analīze daiļdarbos – sevis izpētes veicinātāja

š Sevis atklāsme pārsprieduma domrakstos

Angļu valoda

š Dzīvesveidi (sava dzīvesveida izvērtējums)

š Pienākumi

š Veselīga, neveselīga pārtika

š Nauda, tās nozīme

š Mana dzīvesvieta

š Tradīcijas manā ģimenē

Sociālās zinības

š Mana identitāte

š Kā kļūt labākam

š Sevis pilnveide

Dizains un tehnoloģijas

š Pilnvērtīgs uzturs – veselības ķīla

š Manas intereses par interjera dizainu

Vizuālā māksla

š Es telpā, vidē

Datorika

š Savu datorprasmju novērtēšana

Latvijas un pasaules vēsture

š Izglītība viduslaikos, tās nozīme cilvēka dzīvē

Krievu valoda

š Vērtīborientācija

š Manas intereses, brīvais laiks

š Mans paštēls

8. klase “Pašizpēte”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š Statiskas elementu pielietošana pašizpētē

Literatūra

š Prasme sadarboties pārī un grupā

š Pozitīvo un negatīvo piemēru analīze daiļdarbos – sevis izpētes veicinātāja

š Savu interešu un vaļasprieka atklāsme mācību stundās un domrakstos

Angļu valoda

š Veselība ir bagātība (dzīvesveids, pārtika, aktivitātes)

š Labas manieres

š Mana mūzikas gaume

Sociālās zinības

š Es un grupa

š Vērtības

Mājturība un tehnoloģijas

š Sevis iepazīšanas saistība ar izvēlēto profesiju – viesnīcu servisa darbinieks

š Vērtīborientācija

Vizuālā māksla

š Manas vizuālās vērtības

š Emocijas – mākslas darba mērķtiecīgs rezultāts

Vēsture

š Reformācija. Ticības ietekme uz cilvēka dzīvi.

Krievu valoda

š Mana identitāte, paštēls

š Pozitīvs piemērs, autoritāte

š Vērtību orientācija

Fizika

š Skolēnu interese par optiku

š Interese par siltumenerģētiķa profesiju

š Interese par mūziķa, skaņu operatora profesiju

9. klase “Pašizpēte”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š Manas mācīšanās prasmes un mācību sasniegumi

Literatūra

š Prasme sadarboties pārī un grupā

š Pozitīvo un negatīvo piemēru analīze daiļdarbos – sevis izpētes veicinātāja

š Prasme izteikt savu viedokli, pamatojot to ar faktiem un piemēriem no savas pieredzes

Angļu valoda

š Veselīgs dzīvesveids

š Brīvais laiks

š Filmas un grāmatas /mani hobiji/

š Apskates un izklaides vietas manā novadā, ko ieteiktu tūristiem

Sociālās zinības

š Pilsoniskā izglītība

Mājturība un tehnoloģijas

š Mācību sasniegumu saistība ar izvēlēto profesiju

š Manas intereses par bārmeņa vai oficianta profesijām

Vizuālā māksla

š Emocionālais viedoklis vizuālajām vērtībām sabiedrības norisēs

š Attieksme pret modernās mākslas pasaules daudzveidību, līdzatbildība mūsdienu kultūrvides veidošanā un saudzēšanā

Vēsture

š Sevis kā vēstures procesa dalībnieka apzināšanās

Krievu valoda

š Karjera sākas ar izglītību. Mācīšanās prasmes

š Pašaudzināšana

š Mana veselība un nākotnes nodomi

Fizika

š Skolēnu interese par mehāniķa un autoatslēdznieka profesijām

š Interese par elektriķa profesiju

5. klase “Karjeras izpēte”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š % un daļu uzdevumi saturiski atklāj tēmu darba tirgus un nodarbinātība

Literatūra

š Darba nozīme ģimenē (T. Jānsone “Tētis un jūra”

š Draba tikuma ieaudzināšana ģimenē (Valdis “Staburaga bērni”)

Angļu valoda

š Profesijas Adama un Paulas ģimenēs

š Nelaimes gadījumi (policistu, ugunsdzēsēju, ātrās palīdzības šoferu utt. darbs)

Dabaszinības

š Projekts “Dabaszinātņu nozares un ar tām saistītās profesijas”

š Visuma izpēte - astronomi

Sociālās zinības

š Mēs un dzīvnieki

š Vide, kurā dzīvoju

š Garīgais mantojums

š Es esmu mantinieks

Mājturība un tehnoloģijas

š Mācību iestādes, kur var apgūt pavāra arodu

š Darba izmēģināšana, gatavojot ēdienus pēc receptēm

Vizuālā māksla

š Attieksme pret kultūrvidi

š Radošās darbības idejas pamatojums

Informātika

š Datora izmantošanas iespējas ikdienā

š Informācijas avots – internets

š Darba drošība darbā ar datoru

6. klase “Karjeras izpēte”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š % un daļu uzdevumi saturiski atklāj tēmu darba tirgus un nodarbinātība

š Mērogs, karte - kartogrāfi

Literatūra

š Darba svētības godāšana  latviešu tradīcijās (folklora)

š Darba tikums un netikums (A. Upīts “Sūnu ciema zēni”)

š Humors – cilvēku netikumu atspoguļotājs (humoristiskā dzeja)

Angļu valoda

š Būt slavenam! (aktieri, mūziķi, modeļi, sportisti)

š Brīvprātīgie strādnieki

š Datori un zinātne

š Cilvēka rakstura īpašības

Dabaszinības

š Projekts “Ko pēta dabaszinātņu nozares?”

š Ekosistēmas – ekologi. Atrašanās vietas noteikšana uz Zemes - ģeologi

Sociālās zinības

š Drošība internetā

š Es un ekonomika /uzņēmējdarbība; ekonomika/

š Es un sabiedrība /profesijas; pienākumi; tiesības/

Mājturība un tehnoloģijas

š Profesiju daudzveidība saistībā ar mājturības priekšmetu

š Nodarbinātības problēmas mūsu valstī

Vizuālā māksla

š Dažādas radošās spējas, brīvi izvēlētas darba tehnikas rezultāts

Vēsture

š Cilvēka attīstība. Profesija – vēsturnieks, arheologs

š Mana ģimene un vēsture

š Cilvēku ikdienas dzīve. Valsts rašanās

Krievu valoda

š Manu vecāku darba dzīve

š Profesija, tās ieguve

Informātika

š Ergonomika

š Informācijas iegūšana, apstrāde, nosūtīšana

7. klase “Karjeras izpēte”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

Tēmas “vienādojums” un “nevienādība” – profesiju atklāsme

Literatūra

š Ikviens darbs godājams un paveicams (I. Grebzde “Tikai meitene ...”)

š Lauku darbi 19. gs. nogalē (J.Jaunsudrabiņš “Baltā grāmata”)

Angļu valoda

š Angļu dzīvesveids (salīdzināšana ar Latviju)

š Tiesības un pienākumi

š Profesijas

š Kas ir mans elks?

Sociālās zinības

š Kā man saimniekot (patērētāja tiesības)

š Ģimenes budžets

Dizains un tehnoloģijas

š Manu vecāku darba dzīve: pārdevēja, pavāra profesijas

š Pašnodarbinātība

Vizuālā māksla

š Mākslas pasaules daudzveidība

Latvijas un pasaules vēsture

š Cilvēku ikdienas dzīve (šķiras, nodarbošanās, kultūra utt.)

š Valsts pārvaldes nozīme cilvēka dzīvē

Krievu valoda

š Sociālā vide

š Profesionālā kvalifikācija un tās ieguve

Datorika

š Datorlietošanas juridiskie un ētiskie aspekti

š E-pasta lietošanas iespējas

8. klase “Karjeras izpēte”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

“Kvadātvienādojums” – profesiju atklāsme

Literatūra

š Vērtības cilvēka dzīvē mūža garumā (folklora)

š Māka sasniegt iecerēto mērķi (H. K. Andersens “Sniega ķēniņiene”

Angļu valoda

š Izglītības sistēma Latvijā, Anglijā, Amerikā

š Lielpilsētas, mazpilsētas, lauki (darba iespējas)

š Mana ģimene (profesijas)

š Masu mēdiji

Sociālās zinības

š Es un ekonomika

Mājturība un tehnoloģijas

š Mācību iestādes, kur var apgūt viesnīcu servisa speciālista profesiju

Vizuālā māksla

š Latviskā kultūrvide

Vēsture

š Cilvēku ikdienas dzīve

š Zinātnes sasniegumi

Krievu valoda

š Darba nozīme cilvēka dzīvē

Fizika

š Mācību iestādes, kur var apgūt ar optometriju saistītās profesijas

š Siltumenerģētiķis – mūsu valstī nepieciešama profesija

9. klase “Karjeras izpēte”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š Arhitekts, celtnieks – populāras profesijas

š “Trijstūru līdzība”; “funkcijas” – profesiju atklāsme

Literatūra

š Darbs un darba tikums cilvēka dzīvē (folklora)

š Darbs – personības veidotājs (J. Poruks “Kukažiņa”, J. Klīdzējs “Cilvēka bērns”

Angļu valoda

š Mana nākotne

š Izglītība un karjera. Izglītības sistēma. Darba tirgus.

š Mana profesija

š Masu mēdiji

Sociālās zinības

š Pilsoniskā izglītība

Mājturība un tehnoloģijas

š Darba tirgus izzināšana

š Komandas darba pieredze, veicot uzdevumus mājturības stundās

Vizuālā māksla

š Eseja “Mana mākslas pasaule”

Vēsture

š Cilvēku ikdienas dzīve

š Valsts pārvaldes un pašpārvaldes iespējas

š Zinātnes un kultūras sasniegumi

š Ekonomiskā krīze, kari, to ietekme uz ekonomiku

š Diplomātu darbs

Krievu valoda

š Darba nozīme cilvēka dzīvē

š Populāras profesijas, to daudzveidība

š Darba tirgus un nodarbinātība

Fizika

š Mācību iestādes, kur apgūst autoatslēdznieka, elektriķa profesijas

5. klase “Karjeras vadība un plānošana”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š Statistikas elementi – vidējais aritmētiskais

š Pētnieciskais darbs grupās

Literatūra

š Zīmējumi

š Prasme pieņemt lēmumus

š Darbs grupās un pāros. Sava viedokļa izteikšana. Grupas domas izvirzīšana un aizstāvēšana.

Angļu valoda

š Lietišķs apģērbs

Sociālās zinības

š Mans laiks

š Lēmumu pieņemšana kritiskās situācijās

Dabaszinības

š Augi, to loma dabā – botāniķi, augu izpēte

š Kontinenti – karbs ar karti, ceļojumu plānošana

Mājturība un tehnoloģijas

š Vecāku palīdzība lēmumu pieņemšanā par karjeru

š Manu mērķu sasniegšanas ilgtermiņa plānošana

Vizuālā māksla

š Šķīvju un citu trauku apgleznošana

š Trauku modelēšana

Informātika

š Pozitīvie un negatīvie aspekti darbā pie datoriem

6. klase “Karjeras vadība un plānošana”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š Pētnieciskais darbs grupās

š Diagrammas – datu apstrāde

Literatūra

š Prasme pieņemt lēmumus

š Darbs grupās un pāros. Sava viedokļa izteikšana. Grupas domas izvirzīšana un aizstāvēšana.

Angļu valoda

š Priekšrocības un trūkumi esot slavenībai

Dabaszinības

š Klimats un laikapstākļi – laikapstākļu vērošana

š Reljefs, tā attēlošana kartē – kartogrāfi. Ģeogrāfisko koordinātu noteikšana.

š Šķīdumu pagatavošana – ķīmiķis.

Sociālās zinības

š Es un sabiedrība

š Es un ekonomika

Mājturība un tehnoloģijas

š Dažādu, ar mājturību saistītu profesiju, pozitīvie aspekti

š Komandas darbs – pamākumu ķīla

Vēsture

š Cilvēka attīstība

š Personību loma vēsturē

Vizuālā māksla

š Dizaina pamati

š Apģērba modelēšana

š Burtu dizains

š CD noformējums

Krievu valoda

š Kas man palīdz pieņemt lēmumu “Mana ģimene”

š Darba izmēģināšana “Vasarā, vasarnīcā”

Informātika

š Informācijas iegūšana un izmantošana

7. klase “Karjeras vadība un plānošana”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š Pētnieciskais darbs grupās

š Vienādojumi un nevienādība praktiskās dzīves situācijās

Literatūra

š Zīmējumi un kolāžas literārajiem darbiem

š Darbs grupās un pāros. Sava viedokļa izteikšana. Grupas domas izvirzīšana un aizstāvēšana.

Angļu valoda

š Vai izvēlēties profesiju, kas patīk vai profesiju ar labu atalgujumu?

š CV

Sociālās zinības

š Skola un es

š Pareiza lēmuma pieņemšana

Dizains un tehnoloģijas

š Mani vecāki – palīgi lēmuma pieņemšanā

š Darba izmēģināšanas iespējās praktisko darbu stundās mājturībā, apgūstot tēmu “Uzturs”

Latvijas un pasaules vēsture

š Personību loma vēsturē

š Prasme izmantot informācijas avotus, grupēt un salīdzināt informāciju

š Pārmaiņu cēloņi un sekas

Krievu valoda

š Vienkāršu lēmumu pieņemšana

š Kad viss nenotiek tā, kā plānots

š Kas palīdzēs pieņemt lēmumus

Vizuālā māksla

š Plakāts

š Tēlniecība

š Mākslas darbu kolekcijas

Datorika

š E-pasta izmantošana

8. klase “Karjeras vadība un plānošana”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š Pētnieciskais darbs grupās

Literatūra

š Ceļš uz mērķa sasniegšanu (zīmējumi, kolāžas)

š Prasme secināt un pieņemt lēmumus

š Darbs grupās un pāros. Sava viedokļa izteikšana, aizstāvēšana. Grupas domas izvirzīšana un aizstāvēšana.

Angļu valoda

š Priekšrocības un trūkumi dzīvojot pilsētā un laukos

š CV

š Formāla vēstule

Sociālās zinības

š Izvēles brīvība

š Veselības risku izvērtēšana

š Es un ekonomika

Mājturība un tehnoloģijas

š Mans plāns, lai sasniegtu izvēlēto mērķi savas profesijas apguvē

Krievu valoda

š Kad viss nenotiek kā dzīvē

š Darba izmēģināšana

Fizika

š Mani nākotnes mērķi, to sasniegšanas plāns

š Kāpēc jāmācās fizika?

Vēsture

š Personību loma vēsturē

š Prasme saskatīt pārmaiņas sabiedrības attīstībā, viedokļu daudzveidība

š Sava viedokļa argumentēšana

š Laikmeta prasību izpratne

š Dzīvesveida īpatnības pilsētā un laukos

Vizuālā māksla

š Ex libris

š Popārts

š Lietu dizains

š Vizītkarte

9. klase “Karjeras vadība un plānošana”

Mācību priekšmets

Tēma

Matemātika

š Pētnieciskais darbs grupās

Literatūra

š Prasme secināt un pieņemt lēmumus

š Darbs grupās un pāros. Sava viedokļa izteikšana, aizstāvēšana. Grupas domas izvirzīšana un aizstāvēšana.

Angļu valoda

š Mana izvēlētā profesija (plusi un mīnusi)

š Manas nākotnes mērķi

š Pieteikuma vēstule

Sociālās zinības

š Ekonomiskā un pilsoniskā izglītība

Mājturība un tehnoloģijas

š Skolotāju un vecāku palīdzība virzībā uz plānoto karjeru

š Darba izmēģināšana, piedaloties sabiedriskajos darbos pašvaldībā vai piesakoties VND

Krievu valoda

š Pārmaiņas manā dzīvē

š Dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti

Fizika

š Dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti

š Mani vecāki – aroda meistari autotransportā un elektroenerģijas jomās

Vēsture

š Personību loma vēsturē

š Iespējas, Latvijai iestājoties ES

š Prasme argumentēti paust savu viedokli

Vizuālā māksla

š Mākslas galerijas

š Dizaina studijas

š Interjera dizains

š Vides dizains

š Recenzijas

 12.3. Klases audzinātāja stundās integrētās tēmas:

Klase

Tēmas

1.- 4. klase

š Sevis izzināšana (manas intereses, hobiji, brīvais laiks)

š Nākotnes sapņi (zīmē, raksta, secina, kas nepieciešamas, lai mērķis sasniegtu)

š Profesijas pagātne, tagadnē, nākotnē

š Pienākumu sadale

Klase

Pašizpēte

Karjeras izpēte

Karjeras vadība un plānošana

5. klase

š Manas intereses

š Raksturs un pašvērtējums (izpēte)

š Profesijas tagadnē, pagātnē un nākotnē

š Mans darbs – mācīties

š Veselīga dzīvesveida nozīme veselības saglabāšanā

6. klase

š Manas intereses

š Vai vecāki ir piemērs?

š Rūpes par veselību

š Uzvedības kultūra

š Manu vecāku izglītības ceļš un profesija

š Profesiju dienas (pieprasītākās profesijas, populārākās profesijas)

š Profesijas tagadnē, nākotnē un pagātnē

š  

7. klase

š Manas intereses un spējas

š Vērtīborientācija

š Mana veselība un nākotnes nodomi

š Mācību sasniegumu saistība ar nākotnes nodomu īstenošanu

š Izglītības veidi, dažādas mācību iestādes

š Manu vecāku profesijas

š Valstī nepieciešamās profesijas

š Darba drošība

š Mani nākotnes nodomi

š Vecāku un skolas palīdzība lēmumu pieņemšanā

š Komandas darba pieredze, veicot dažādus darbus

8. klase

š Dzīves vērtības

š Lietišķie raksti

š Apģērba kultūra, tās nozīme

š Ievērojami mākslinieki Latvijā

š “Zaļo kustība” Latvijā, pasaulē

š Dzīves vērtības. Nauda. Bagātība

š Manu vecāku profesija (modelēšana, šuvēja, aktieris, ugunsdzēsējs, pavārs)

š Izglītība dažādās mācību iestādēs

š Policijas dienas

š Ievērojami cilvēki pašreizējā politiskajā situācijā

š Lēmumu pieņemšana

9. klase

š Anketa “Mans pašvērtējums”, “Mani nākotnes mērķi”

š Anketa “Manas vērtības un klases vērtības”

š Nodarbība “Iepazīsti sevi!”

š Saruna “Darba nozīme cilvēka dzīvē”

š “Izglītības veidi un līmeņi, dažādas mācību iestādes”

š Karjeras izvēles centrs. Pieprasītākās profesijas Gulbenes rajonā

š Tikšanās ar skolas absolventiem – dažādu mācību iestāžu audzēkņiem

š Ekskursijas uz tehnikumiem, arodskolām

š Atvērto durvju dienu apmeklēšana

                   

12.4. Klases audzinātājs vecāku sapulcēs iekļauj jebkuru no karjeras izglītības tēmām (7., 8., 9. punkts programmā) pēc saviem ieskatiem

 

IV Mācību metodes karjeras izglītības īstenošana

Metode

Skaidrojums, paredzamais rezultāts

Anketēšana, aptauja, tests

Apgūst prasmi konkrēti atbildēs uz jautājumiem, izteikt savu domu īsi, korekti

Intervija

Mācās sadarboties ar klasesbiedriem, komunicēt ar apkārtējiem. Atrod līdzīgo un atšķirīgo ar klasesbiedriem. Aptaujājot vecākus, uzzina viņu pieredzi un salīdzina to ar savējo. Mācās iepazīt citu cilvēku izjūtas.

Spēles

Skolē   Skolēni iegūst pieredzi, kas viņiem ir kopīgs un kas atšķirīgs.

Mācās būt godīgi un patiesi. Apgūst prasmi sadarboties, novērtēt sevi un citus.

Darbu mape / portfolio

Vāc materiālus, iegūst informāciju, to apstrādā, sistematizē, strukturē. Aizpilda darba lapas, pēta sevi. Vizualizē un izveido personisko izaugsmes plānu.

Diskusija

Iemācās mutiski izteikt savu viedokli, to pamatot, uzklausīt citu domas.

Eseja

Iemācās rakstiski izteikt savu viedokli, pamatot to.

Grupu darbs

Mācās un attīsta saskarsmes prasmes un iemaņas. Sadala pienākumus, lomas.

Individuālais darbs

Mācās strādāt patstāvīgi, prezentēt paveikto.

Grafiskais organizators

Apgūst prasmi veidot diagrammas, shēmas, attēlus, kā arī tos analizēt. Iemācās strukturēt informāciju.

Lomu spēle

Iejūtas lomās, mācās empātiju

Pāra darbs

Veido prasmi sadarboties, uzklausīt otru, rast kompromisu.

Pašvērtējums

Apgūst prasmi izvērtēt savas stiprās un vājās puses

Pētījums

Iegūst praktiskas iemaņas pētnieciskajam darbam:

š prot formulēt problēmu,

š veidot risinājuma plānu,

š izvērtēt rezultātu,

š meklēt alternatīvu risinājumu.

Prāta vētra

Izprot, ka jebkuru neskaidru jēdzienu, problēmu var izskaidrot, ja izsaka visus viedokļus, tos sistematizē un analizē.

Prezentācija

Apgūst prasmes un iemaņas raksturot sevi un savu padarīto darbu.

Projekts

Iemācās formulēt idejas, iegūt informāciju un to apstrādāt, izvērtēt, secināt, noformēt un iegūtos rezultātus demonstrēt citiem.

Radošais seminārs

Iemācās atrast un novērtēt vājās puses, izdomāt vīziju to uzlabošanai, plānot tās sasniegšanu, pieņemt lēmumus, izdarīt kopsavilkumus – rezumēt.

Situāciju spēle

Apgūst iemaņas analizēt un novērtēt situācijas, veido saskarsmes prasmes.

Mācību ekskursija

Dod iespēju novērot un izprast teorijas un prakses saikni.

Tikšanās ar speciālistiem

Dod iespēju iegūt informāciju nepastarpināti.

Strukturēta saruna

Mācās izteikt savu viedokli, uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem.

Darbs ar informācijas avotiem

Veido prasmi ātri atrast, atlasīt un izvērtēt informāciju.

 

V Karjeras izglītības vērtēšana

 1. Skolēnu sasniegumi karjeras izglītībā tiek vērtēti bezatzīmju sistēmā, pēc nepieciešamības mutiski raksturojot skolēnu mācību darbu, darba stilu, attieksmi un izaugsmes dinamiku sekojošu zināšanu, prasmju, iemaņu apguvē pēc sekojošiem kritērijiem:

 13.1. Pašizpētes jomā:

 • Skolēns prot pielietot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, intereses, prasmes
 • Skolēns demonstrē pozitīvas saskarsmes prasmes
 • Skolēns atzīst, ka izaugsme un pārmaiņas ir karjeras neatņemama sastāvdaļa, prot saskatīt savas izaugsmes iespējas
 • Skolēns prot noteikt faktorus, kas ietekmē viņa izturēšanos, rīcību, attieksmi pret mācībām

 13.2. Karjeras izpētes jomā:

       13.2.1. Skolēns spēj izskaidrot jēdzienu “karjera”

       13.2.2. Skolēns saprot, kas ir darba tirgus

       13.2.3. Skolēns izprot izglītības nozīmi karjeras veidošanā

       13.2.4. Skolēns iepazinis izglītības un profesionālās apmācības iespējas dažādās mācību  iestādēs

       13.2.5. Skolēns spēj formulēt savas izglītības vajadzības pēc pamatizglītības iegūšanas

       13.2.6. Skolēns spēj atrast atbilstošus informācijas avotus par karjeras iespējām, sameklēt, analizēt un izmantot informāciju

       13.2.7. Skolēns izprot veselības nozīmi darba dzīvē

       13.2.8. Skolēns izprot darba ņēmēja tiesības

   13.3. Karjeras plānošanas un vadīšanas jomā:

       13.3.1. Skolēns ir iepazinis lēmumu pieņemšanas metodes. Prot tās pielietot

       13.3.2. Skolēns prot salīdzināt dažādas iespējas, atrast sev piemērotāko, kā kritērijus izmantojot gan personisko pieredzi, gan informāciju no dažādiem avotiem

       13.3.3. Skolēns prot izvērtēt dažādu apstākļu ietekmi uz lēmumu pieņemšanu un īstenošanu

       13.3.4. Skolēns prot reāli plānot savu darbību un vadīt to līdz mērķa sasniegšanai

       13.3.5. Skolēns prot apkopot, uzturēt un izmantot savu personisko un citu noderīgu informāciju, stājoties izglītības iestādē, kā arī mutiski un rakstiski to prezentēt

 1. Skolēnu pašizpētes, karjeras izpētes, karjeras plānošanas un vadības darba materiāli tiek

      uzkrāti skolēnu darba mapēs – portfolio.