Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (līdz 31.12.2020.) 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī veicināt skolēnu informētību par tālākās izglītības iespējām un motivēt viņus veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Numurs: 8.3.5.0./16/I/001

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra, iestādes mājaslapa: www.viaa.gov.lv.

Sadarbības partneri

1.Valsts izglītības satura centrs;

2.Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju;

3.Valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Īstenošanas laiks

Sadarbības līgumu Nr. GND/9.4/17189 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu Gulbenes novada dome noslēdza 2017.gada 27.februārī.

Projekta norises laiks - līdz 2020.gada 31.decembrim

Piešķirtais finansējums Gulbenes novada domes dalībai projektā

             23 235,16 EUR (periodā 01.03.-31.08.2017).

Finansējums katrā projekta ieviešanas gadā var mainīties. Tas tiek piešķirts atkarībā no izglītojamo skaita projektā iesaistītajās (izmēģinājumskolās) un neiesaistītajās izglītības iestādēs.

Projekta aprakstu (plānotās aktivitātes, rezultāti u.c.)
lasiet Valsts izglītības aģentūras mājaslapā
.

 Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem

 

N.p.k. Karjeras plānošanas tēma Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks

 

 

 

Darba pasaules iepazīšana

“Ceļojums neparastas karjeras pasaulē”

 

Planetārijs

Lekcija un prezentācija skolēniem par astronomijas un dabaszinību  jomas profesijām ar mērķi iepazīt biologa un astronoma profesijas, izzināt, kādas rakstura īpašības, zināšanas un prasmes nepieciešamas šajā jomā strādājošiem, par iespējām darba tirgū, sfēriskā  izbraukuma planetārija apmeklējums skolēnu grupām, piedāvājot vairākas nodarbību tēmas, kas nostiprina interesi un rada vēlmi veidot karjeru šajās nozarēs.

Galgauskas pamatskolas 1.-9. klašu 62 skolēni

Stāķu pamatskolas 1.-7. klašu 89 skolēni

 Kopā: 151

2017. gada 23. novembris
  Izglītības iespēju izpēte Izglītības izstāde “Skola 2018” Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

Stāķu pamatskolas 8.-9. klašu skolēni- 25

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 11.-12. klašu skolēni- 40

Gulbenes 2. vidusskolas

9.-12. klašu skolēni - 48

2018. gada februāris

  Karjeras lēmuma pieņemšana, pašnovērtējuma veikšana

“Karjeras kauliņi ir mesti”

 

Mārtiņš Geida

Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par sevis izzināšanu, kurā skolēni, izmantojot spēles metodi, tiek mudināti meklēt veidus, kā  izzināt sevi un izvērtēt savu profesionālo piemērotību darba tirgus prasībām.

Tirzas pamatskolas 7.-9. klašu 28 skolēni

Lejasciema vidusskolas 10.-12. klašu 24 skolēni

Stāķu pamatskolas 7.-9. klašu 42 skolēni

Kopā 94

2018. gada februāris
  Darba pasaules iepazīšana “Iepazīstu ražotnes’’

Mācību ekskursija uz uzņēmumu, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām.

Skolēniem tiks dota iespēja iejusties uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvju “ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Stāķu pamatskolas 1.-5. klašu skolēni- 57 2018. gada aprīlis
 

Izglītības iespēju izpēte

Darba pasaules iepazīšana

Karjeras lēmuma pieņemšana, pašnovērtējuma veikšana

Gulbenes novada Karjeras diena

 Gulbenes novada izglītības iestāžu skolēniem tiks organizēta viena diena, kurā centralizēti varēs iepazīties ar dažādām izglītības iespējām Latvijā. Plānojam uzaicināt Latvijas profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu pārstāvjus informatīvo stendu izvietošanai un savas izglītības iestāžu prezentēšanai par savu skolu piedāvājumu 7.-12. klašu skolēniem.

Paralēli 1.–6. klašu skolēniem organizēsim interaktīvās profesiju un pašizziņas darbnīcas, kuras organizēsim, izmantojot novada PKK, jauniešu centru, pedagogu, Mūzikas, Mākslas un Sporta skolas idejas un piedāvātās aktivitātes, kā arī piesaistīsim Gulbenes un citu  NVO piedāvājumu.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Stāmerienas pamatskolas, Gulbenes sākumskolas, Gulbenes 2. vidusskolas, Stāķu pamatskolas, Gulbīša pamatskolas, Galgauskas pamatskolas, Rankas pamatskolas, Tirzas pamatskolas, Lejasciema vidusskolas, Lizuma vidusskolas  1.-12.klašu skolēni- interesenti

Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas 10.-12.klašu  un Sveķu internātpamatskolas 7.-9. klašu skolēni- interesenti

Prognozējamais skolēnu skaits – 700

2018. gada marts

Astronoms un biologs …

23. novembrī Stāķu pamatskolā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1.-7. klašu skolēni piedalījās lekcijā-prezentācijā par astronomijas un dabaszinību jomas profesijām ar mērķi iepazīt biologa un astronoma profesijas, izzināt, kādas rakstura īpašības, zināšanas un prasmes nepieciešamas šajā jomā strādājošiem, par iespējām darba tirgū.

Skolēniem patika sfēriskā planetārija apmeklējums. Mums tika piedāvāts noskatīties dažādām vecuma grupām pielāgotas filmiņas, tādējādi nostiprinot interesi un radot vēlmi veidot karjeru šajās nozarēs.

astronoms
astronoms

astronoms1
astronoms1

atronoms2
atronoms2

 

Karjeras dienas …

29. martā rītā Gulbenes kultūras centrs bija salīdzināms ar rosīgu skudru pūzni. Gan foajē, gan zālē rosījās novada vidusskolu, tuvējo tehnikumu un augstskolu pārstāvji, ierīkojot stendus savas mācību iestādes reklamēšanai. Te ieraugām Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Gulbenes 2. vidusskolas, Lizuma, Lejasciema veidotos stendus, ieradušies arī kaimiņi - Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Tepat pamanām Smiltenes Tehnikumu un Valmieras Tehnikuma Rankas teritoriālo struktūrvienību. Daudzi studēt gribētāji noteikti pakavēsies pie Juridiskās koledžas un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas reklāmstendiem. Uz veselu virkni jautājumu būs jāatbild studentiem, kas ieradušies no sekojošām augstskolām: Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vidzemes Augstskolas un Latvijas Universitātes Alūksnes filiāles.

Foajē zālē interesenti varēja piedalīties dažādās interaktīvās nodarbēs.

pasakums1
pasakums1

Viens no GNVĢ stenda atribūtiem bija laimes rats. To uzgriežot, varēja laimēt jautājumu par ģimnāziju – par pareizu atbildi – dāvaniņa.

pasakums2
pasakums2

BeFunky-collage
BeFunky-collage

 

Iepazīstu ražotnes

16.maijā darba pasaules iepazīšanai Stāķu pamatskolas 1.-5. klašu skolēniem notika karjeras izglītības pasākums “Iepazīstu ražotnes”, kura laikā apmeklējām ražošanas uzņēmumu SIA “Rūjienas saldējums”. Uzņēmuma gide Ieva sniedza informāciju par to, kāds bija saldējuma ražošanas process pirms 60 gadiem un kā darbs tiek organizēts šodien. Mums, darbojoties grupās, tika dots uzdevums nosaukt galvenās atšķirības, kas mainījies šo gadu laikā.

Vērojām video, kā top saldējuma tortes, kociņsaldējumi, vafeļu glāzīšu saldējumi, vafeļu konusa saldējumi. Mūsdienās darba process, protams, ir mehanizēts, tas ir ļoti attīstījies, salīdzinot ar uzņēmuma pirmsākumiem. Sarunas gaitā secinām, ka vajadzīgi gudri cilvēki, kuri pārrauga šo mehanizēto procesu un prot arī labot kļūmes, kas ražošanas procesā rodas. Šajā uzņēmumā strādā datorspeciālisti, pārtikas tehnologi, mehāniķi, piena produktu pārstrādātāji, ražošanas ceha strādnieki, mārketinga un pārdošanas speciālisti, grāmatveži, šoferi, apsargi, kurinātāji.

razotne1
razotne1

Mums bija iespēja uzklausīt Daci, kura ir pārtikas tehnologs. Viņas uzdevums ir veidot jaunas saldējumu receptes, uzlabot jau esošās receptes. Pārtikas tehnologs regulē, cik daudz katra sastāvdaļa jāpievieno, lai saldējuma garša būtu ideāla. Dace pastāstīja, ka pārtikas tehnologs arī plāno ražošanu. Šo profesiju var apgūt LLA, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā u.c.

Ar interesi uzklausījām stāstījumu par dažu veidu saldējuma ražošanas īpatnībām. Gide Ieva mums lika padomāt, kāds varētu būt iemesls katrai šai atšķirībai un īpatnībai. Ar gides uzvedinošo jautājumu palīdzību mēs spējām atklāt šos iemeslus un tos pamatot.

Noslēgumā mums tika piedāvāta iespēja arī pašiem apskatīt, pasmaržot, pagaršot un izbaudīt dažādus saldējuma veidus.

razotne2
razotne2

Pēc pasākuma sapratām, cik daudz dažādu profesiju pārstāvjiem jāstrādā, lai taptu šis garšīgais brīnums - saldējums.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

2
2

 

Karjeras nedēļa

Jau vairākus gadus oktobra otrā nedēļa pieder Karjeras nedēļas aktivitātēm visu vecumposmu bērniem un jauniešiem. Šogad tā Gulbenes novadā notiks no 8. līdz 12.oktobrim. Nedēļas moto “Vadi savu karjeru pats!” jau pasaka priekšā, ka aktivitātes būs saistītas  ar  karjeras  vadības prasmju attīstīšanu.

Karjeras dienas izbaudīja visu klašu skolēni. 1.-6. klase piedalījās sportiskās izdarībās, kuras veicot bija svarīgi sadarboties, sajust un dzirdēt otru. Tika piedāvāta iespēja parādīt sevi gan kā labu sportistu, gan veiklu organizatoru, gan parādīt teorētiskas zināšanas  par dažādu profesiju darbības jomām.

BeFunky-collage (1)
BeFunky-collage (1)

BeFunky-collage (2)
BeFunky-collage (2)

  

7.-9. klašu skolēniem pasākums bija ne mazāk svarīgs un nozīmīgs. Jauniešiem bija iespēja apskatīt, parunāt un izjautāt 13 dažādu skolu pārstāvjus. Katrs varēja rast kaut ko savām interesēm un gaumei atbilstošu.

Skolu “tirdziņā” piedalījās Valmieras tehnikuma, Smiltenes tehnikuma, Ogres tehnikuma, Eiropas brīvprātīgie Gulbenē, Rīgas stila un modes tehnikuma, Priekuļu tehnikuma, Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas, Latvijas Jūras akadēmijas jūrskolas, Murjāņu sporta ģimnāzijas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes 2. vidusskolas, Rēzeknes tehnikuma, Lejasciema vidusskolas, Lizuma vidusskolas pārstāvji.

Koučinga nodarbības…

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Stāķu pamatskolā risinājās pasākumu cikls “Es savas karjeras būvnieks un pavēlnieks”.

Nodarbība 1.-6. klašu skolēniem sākās ar darba lapas “Bingo” aizpildīšanu. Skolēni sadarbojoties, izvērtējot savas prasmes un varēšanu pildīja savu darba lapu, kā arī palīdzēja to darīt citiem. Nodarbības laikā bija jāsaprot, kas patīk vai nepatīk, kas padodas vai nepadodas. Skolēni sagrupēja savas prasmes, mēģināja izprast, kā jau tagad var  darboties un attīstīt savas spējas un prasmes.

Savukārt 7. līdz 9. klases skolēniem karjeras atbalsta nodarbības notika citā gultnē, tās bija koučinga (process, kurā individuālais izaugsmes treneris jeb koučs personai palīdz sasniegt privātos un biznesa mērķus) nodarbības. Nodarbības 7.-9. klašu skolēniem dalījās tēmās  - sadarbības prasmes, kas ir pamatprasmes jeb kurā darba vietā, tēma talanti – kas ir spēks izvēloties nākotnes nodarbošanos. Tāpat arī šīs grupas skolēniem tika piedāvātas spēles uz sadarbības principa.

Ar skolēniem darbojās sertificēts koučs Vineta Saulīte.

 7., 8., 9. klašu skolēniem nodarbība notika 6. decembrī.

1.-6. klašu skolēniem – 16. janvārī.

Gulbenes novada pašvaldība realizē projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0./16/I/001, kura mērķis ir nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī veicināt skolēnu informētību par tālākās izglītības iespējām un motivēt viņus veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

BeFunky-collage (3)
BeFunky-collage (3)

BeFunky-collage (4)
BeFunky-collage (4)