Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (līdz 31.12.2020.) 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī veicināt skolēnu informētību par tālākās izglītības iespējām un motivēt viņus veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Numurs: 8.3.5.0./16/I/001

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra, iestādes mājaslapa: www.viaa.gov.lv.

Sadarbības partneri

1.Valsts izglītības satura centrs;

2.Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju;

3.Valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Īstenošanas laiks

Sadarbības līgumu Nr. GND/9.4/17189 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu Gulbenes novada dome noslēdza 2017.gada 27.februārī.

Projekta norises laiks - līdz 2020.gada 31.decembrim

Piešķirtais finansējums Gulbenes novada domes dalībai projektā

             23 235,16 EUR (periodā 01.03.-31.08.2017).

Finansējums katrā projekta ieviešanas gadā var mainīties. Tas tiek piešķirts atkarībā no izglītojamo skaita projektā iesaistītajās (izmēģinājumskolās) un neiesaistītajās izglītības iestādēs.

Projekta aprakstu (plānotās aktivitātes, rezultāti u.c.)
lasiet Valsts izglītības aģentūras mājaslapā
.

 Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem

N.p.k. Karjeras plānošanas tēma Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks

 

 

 

Darba pasaules iepazīšana

“Ceļojums neparastas karjeras pasaulē”

 

Planetārijs

Lekcija un prezentācija skolēniem par astronomijas un dabaszinību  jomas profesijām ar mērķi iepazīt biologa un astronoma profesijas, izzināt, kādas rakstura īpašības, zināšanas un prasmes nepieciešamas šajā jomā strādājošiem, par iespējām darba tirgū, sfēriskā  izbraukuma planetārija apmeklējums skolēnu grupām, piedāvājot vairākas nodarbību tēmas, kas nostiprina interesi un rada vēlmi veidot karjeru šajās nozarēs.

Galgauskas pamatskolas 1.-9. klašu 62 skolēni

Stāķu pamatskolas 1.-7. klašu 89 skolēni

 Kopā: 151

2017. gada 23. novembris
  Izglītības iespēju izpēte Izglītības izstāde “Skola 2018” Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

Stāķu pamatskolas 8.-9. klašu skolēni- 25

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 11.-12. klašu skolēni- 40

Gulbenes 2. vidusskolas

9.-12. klašu skolēni - 48

2018. gada februāris

  Karjeras lēmuma pieņemšana, pašnovērtējuma veikšana

“Karjeras kauliņi ir mesti”

 

Mārtiņš Geida

Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par sevis izzināšanu, kurā skolēni, izmantojot spēles metodi, tiek mudināti meklēt veidus, kā  izzināt sevi un izvērtēt savu profesionālo piemērotību darba tirgus prasībām.

Tirzas pamatskolas 7.-9. klašu 28 skolēni

Lejasciema vidusskolas 10.-12. klašu 24 skolēni

Stāķu pamatskolas 7.-9. klašu 42 skolēni

Kopā 94

2018. gada februāris
  Darba pasaules iepazīšana “Iepazīstu ražotnes’’

Mācību ekskursija uz uzņēmumu, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām.

Skolēniem tiks dota iespēja iejusties uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvju “ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Stāķu pamatskolas 1.-5. klašu skolēni- 57 2018. gada aprīlis
 

Izglītības iespēju izpēte

Darba pasaules iepazīšana

Karjeras lēmuma pieņemšana, pašnovērtējuma veikšana

Gulbenes novada Karjeras diena

 Gulbenes novada izglītības iestāžu skolēniem tiks organizēta viena diena, kurā centralizēti varēs iepazīties ar dažādām izglītības iespējām Latvijā. Plānojam uzaicināt Latvijas profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu pārstāvjus informatīvo stendu izvietošanai un savas izglītības iestāžu prezentēšanai par savu skolu piedāvājumu 7.-12. klašu skolēniem.

Paralēli 1.–6. klašu skolēniem organizēsim interaktīvās profesiju un pašizziņas darbnīcas, kuras organizēsim, izmantojot novada PKK, jauniešu centru, pedagogu, Mūzikas, Mākslas un Sporta skolas idejas un piedāvātās aktivitātes, kā arī piesaistīsim Gulbenes un citu  NVO piedāvājumu.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Stāmerienas pamatskolas, Gulbenes sākumskolas, Gulbenes 2. vidusskolas, Stāķu pamatskolas, Gulbīša pamatskolas, Galgauskas pamatskolas, Rankas pamatskolas, Tirzas pamatskolas, Lejasciema vidusskolas, Lizuma vidusskolas  1.-12.klašu skolēni- interesenti

Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas 10.-12.klašu  un Sveķu internātpamatskolas 7.-9. klašu skolēni- interesenti

Prognozējamais skolēnu skaits – 700

2018. gada marts