Slider

Uzņemšana Stāķu pamatskolā

51913287433_c7ab90b47b
51913287433_c7ab90b47b
Darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 skolas lietvedībā var iesniegt dokumentus skolēnu uzņemšanai.

 

 

 

 

Reģistrējot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecāks/aizbildnis:

  • iesniedz skolas direktorei adresētu iesniegumu (iesniegumā norāda vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu; izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu; izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi; izvēlēto izglītības programmu; saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi);
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods;
  • uzrāda vecāku (aizbildņu) personu apliecinošu dokumentu;
  • aizbildņi iesniedz aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
  • iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

Izglītības iestādes maiņa un skolēnu uzņemšana 2. – 9. klasē notiek uz vecāka/aizbildņa iesnieguma pamata, norādot izglītības iestādi, no kuras skolēns izstājas. Papildus informācija pa tālruni 26302611.

Iesnieguma veidlapa, to varat aizpildīt jau iepriekš.

Skolēnu uzņemšana arī 2. – 9. klasē:

  • Izglītības iestādes maiņa notiek uz vecāka/aizbildņa iesnieguma pamata, norādot izglītības iestādi, no kuras skolēns izstājas.


Papildus informācija pa tālruni 26302611.

Dokumenti:

Iesniegums - pamatizglītības programmai

Iesniegums - speciālās pamatizglītības programmas realizēšanai izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Iesniegums - speciālās pamatizglītības programmas realizēšanai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Iesniegums programmas maiņai - piemērot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

CITI DOKUMENTI

 

51913287433_c7ab90b47b
51913287433_c7ab90b47b