Informācija par jaunā mācību gada aktualitātēm

2018./2019.mācību gadā Stāķu pamatskolā mācās 118 skolēni (61 zēns un 57 meitenes), t.sk. mācības uzsākuši 14 pirmklasnieki. Skolēnus mācīs un iedvesmos 25 skolotāji (pamatdarbā – 19), par visu labsajūtu un kārtību rūpēsies 9 tehniskie darbinieki.

Jaunas iespējas mācību nodarbību dažādošanai šajā un turpmākajos mācību gados sniegs šovasar skolas iekšpagalmā izveidotā āra klase un skolas otrajā ēkā ar Nīderlandes Informācijas tehnoloģiju koledžas atbalstu iekārtotā datorklase. Septembrī tiek atklāta Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīva "Latvijas skolas soma", kuras mērķis ir nodrošināt iespēju katram skolēnam klātienē izzināt un pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Turpināsies jau iepriekšējos mācību gados aizsāktie ESF projekti skolēnu individuālo kompetenču un karjeras attīstībai („Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”), kuru ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt daudzveidīgus izglītojošus pasākumus ārpus skolas, tikties ar interesantiem cilvēkiem, saņemt logopēda, sociālā pedagoga un pedagoga palīgu konsultatīvo atbalstu. Latvijas Olimpiskās komitejas projektā „Sporto visa klase” šobrīd iesaistās jau četras klases, šiem skolēniem sporta nodarbības notiek katru dienu. Sadarbībā ar 7 Eiropas savienības valstīm jau otro gadu turpināsies aktīva līdzdarbošanās ERASMUS+ projektā „Safe school - successful students” (Droša skola- veiksmīgi skolēni).

Šis mācību gads aizritēs Latvijas valsts simtgades zīmē, arī mūsu skolā daudzi tematiski projekti tiks veltīti šim nozīmīgajam notikumam, kā skolas vērtību akcentējot atbildību. Radošu, izaugsmes iespējām bagātu, sekmīgu jauno 2018./2019. mācību gadu!

Elēna Obrumāne, direktores vietniece izglītības jomā